Төсвийн модуль

Тодорхойлолт 

Аливаа байгууллага, компанийн үндсэн зорилгын нэг бол ашиг олох байдаг. Тиймээс өдөр тутам орж гарч буй орлого, зардал бүрийг хянаж         байх нь бизнесээ хэмжих, хянах зайлшгүй нөхцөл юм. Тиймээс төсвийн модуль нь санхүүгийн модультай нягт уялдаж ажилладаг тул орлого,         зардлыг төрөл тус бүрээр төлөвлөгөө, гүйцэтгэлтэй харьцуулж хянах боломжийг олгоно. 

Давуу тал 

  Хэрэглэгч өөрсдийн бүтэц, зохион байгуулалтын дагуу алба, хэлтэс, нэгж, компанийн хэмжээнд төсөвлөж, гүйцэтгэлийг харах               улмаар хэтрэлт гарвал юунд зарцуулсан зэрэг аливаа зардалд шинжилгээ хийх боломжийг олгоно.