Санхүүгийн модуль

Тодорхойлолт

Санхүүгийн тайлан мэдээ гаргахын тулд баазад нягтлан няравууд баримт хуулж шивэх бус бизнес процессийн дагуу аяндаа бий болсон хүсэлт, урсгалыг эрх бүхий албан тушаалтан баталсанаар танай байгууллагын санхүүгийн бичилт үнэн зөв цаг тухай бүрт цэгцтэй хөтлөгдөх ба ингэснээр шийдвэр гаргахад зөвөөр нөлөөлж тайлан мэдээ авах тухайн агшинд бүрэн үнэн зөв гарч нягтлан бодогчдын нүсэр их ажил багасах болно.

Дэд модулиуд

  • Мөнгөн хөрөнгө

  • Авлага, өглөг

  • Үндсэн хөрөнгө

  • Бараа материал

  • Ерөний дэвтэр

  • Цалингийн санхүүгийн хэсэг

  • Санхүүгийн тохиргоо

Мөн odoo д суурилан монголын стандарт, хууль журмын дагуу МенежВолл ХХК ийн хөгжүүлсэн санхүүгийн систем нь сангийн яамны НББ ийн газрын шаардлагыг хангаж монголын компаниудад бүрэн нийцэж ажиллахаар болсоныг гэрчилсэн болно.

Давуу тал

Програм хангамжийн тусламжтайгаар их хэмжээний гүйлгээг бүтцэд оруулж тайлан гаргах, эрх бүхий ажилтан өөрсдийн мэдээллийг харах оруулах байдлаар ажилладаг байсан одоо odoo /OpenERP ийн тусламжтайгаар таны бизнесийн хэл болох НББ ийн давуу тал төсөөлшгүй их байх болно

танилцуулга үзэх

Share

Odoo text and image block
Odoo text and image block